پژوهشگران اقتصاد سیاسی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی ، تهران

پژوهشگران اقتصاد سیاسی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی ، تهران

از گفته‌ها تا اعمال: پروندة حقوق بشر سازمان ملل متحد
نویسندگان :


دکتر بیژن پیروز : استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دکتر مصطفی ذاکری : دکتری روابط بین‌الملل دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی


چکیده :


در این مقاله، ضمن بررسی موارد بسیاری که مدیران، کارمندان و نیروهای سازمان ملل حقوق بشر را نقض کرده‌اند و اظهارات ضد ایرانی 11 مارس 2014 بان کی- مون که نمونه‌ای انکارناپذیر از نقض منشور ملل متحد و نیز اعلامیة جهانی حقوق بشر توسط دبیر کل سازمان ملل است، بحث و بررسی شده است. نتیجة بررسی‌های انجام‌گرفته در این مقاله نشان می‌دهد «دین» جدیدی که تلاش شده است تا به بهانة صیانت از حقوق انسان‌ها و در رقابت با ادیان آسمانی جعل شود، ارتباط انکارناپذیری با گسترش تروریسم در جهان هم در دوران جنگ سرد و هم در حال حاضر داشته است.
  • Ali Teymouri